poniedziałek, 17 lutego 2020

Konkurs - Festiwal Czekolady WeForm

Konkurs - Festiwal Czekolady WeForm

Ogłaszamy #konkurs

Do wygrania bilety na dowolny Festiwal Czekolady - WeForm 

Co należy zrobić?
- obserwuj nasz fanpage 
- odpowiedz na pytanie dlaczego chcesz wziąć udział w Festiwalu Czekolady
- obserwuj fanpage Festiwal Czekolady - WeForm 

Wybierzemy 3 najbardziej kreatywne odpowiedzi, których autorzy otrzymają po 2 bilety na wydarzenie do wybranego przez siebie miasta.

Konkurs trwa od 17.02.2020 do 27.02.2020 roku do godz. 23.59.

Zapraszamy do oznaczania znajomych, aby dowiedzieli się o konkursie 😀

REGULAMIN KONKURSU

DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie, użyto poniższych sformułowań, należy przez to rozumieć:
Regulamin – niniejszy regulamin regulujący warunki uczestnictwa w Konkursie;
Organizator –blog Atrakcyjne wakacje z dzieckiem
Sponsor – Agencja WeForm, Rafał Mrzygłód, ul. Naddnieprzańska 6/2, 04-205 Warszawa, Mazowieckie, NIP 547-20-06-113, REGON 300816850 adres e-mail: izabela.augustyn@weform.com.pl;

Konkurs – konkurs przeprowadzany przez Organizatora pod nazwą “Konkurs” opisany w Regulaminie;
Uczestnik – osoba fizyczna, która najpóźniej w chwili przystąpienia do Konkursu ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i miejsce zamieszkania oraz adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca aktywne konto w serwisie Facebook, która wykona Zadanie Konkursowe;
Jury – komisja, o której mowa w VI ust. 1 Regulaminu;
Zadanie Konkursowe – ogłoszone przez Organizatora zadanie do wykonania przez Uczestnika na zasadach określonych w Regulaminie;
Zgłoszenie Konkursowe – praca stworzona przez Uczestnika w wykonaniu Zadania Konkursowego, udostępnioną na zasadach, w terminie i formie wskazanej w Regulaminie;
Facebook – zależnie od kontekstu, Facebook Ireland Ltd. – spółka zarejestrowana w Dublinie w Irlandii lub prowadzony przez nią portal społecznościowy Facebook;
Fanpage Organizatora – oficjalny profil prowadzony w serwisie Facebook, dostępny pod adresem https://www.facebook.com/atrakcyjnewakacjezdziecmi/
Fanpage Sponsora – oficjalny profil Sponsora prowadzony w serwisie Facebook, dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/agencjaweform/
Nagroda – nagroda rzeczowa przyznana Zwycięzcy przez Organizatora w formie i o wartości wskazanej w Regulaminie;
Zwycięzca / Laureat – Uczestnik wybranego przez Jury, który nabył prawo do Nagrody;
Prawo Autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U.2017.880 ze zm.);
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa wszystkie zasady uczestnictwa w Konkursie, a wszelkie publikowane przez Organizatora materiały promocyjno-reklamowe mają jedynie charakter informacyjny.
Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, Fanpage Organizatora.
Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych (Dz.U.2018.165 ze zm.).
Ramy czasowe Konkursu określone są dla czasu środkowoeuropejskiego.
Konkurs rozpoczyna się w dniu 17.02.2020 roku o godzinie 17.00  i kończy się w 27.02.2020  roku o godzinie 23.59
6. W związku z obowiązującym Organizatora regulaminem portalu Facebook oraz regulaminem portalu Instagram, Organizator informuje, iż:
Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany;
serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności w związku z Konkursem.
7. Zadanie Konkursowe zostanie opublikowane na Fanpage Facebook Organizatora nie później niż w terminie wskazanym w II.5).

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i jest wolne od wszelkich opłat.
Aby wziąć udział w Konkursie należy w Zgłoszeniu Konkursowym:

Polubić fanpage na Facebook Sponsora https://www.facebook.com/agencjaweform/
Odpowiedzieć na pytanie, dlaczego chcesz wziąć udział w Festiwalu Czekolady organizowanym przez Sponsora
3. Polubić fanpage Organizatora

3. Uczestnikiem Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, ani Sponsora, a także inne osoby współpracujące z Organizatorem przy organizacji Konkursu, członkowie organów zarządzających Organizatora, Sponsora, podmioty i ich pracownicy współpracujący z Organizatorem przy organizowaniu Konkursu oraz członkowie najbliższych rodzin wymienionych osób, to jest małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni lub przysposabiający, a także rodzeństwo.
4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest tworzenie kont na serwisach Instagram lub Facebook i dokonywanie Zgłoszeń Konkursowych w imieniu osób trzecich. W razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości Zgłoszenia Konkursowego, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie. 
5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Konkurs jest organizowany za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook - w związku z czym, z przyczyn niezależnych od Organizatora, zarówno Uczestnik, jak i Organizator podlegają regulacjom obowiązującym na tym portalu.
6. Rezygnacja z udziału w Konkursie może nastąpić w dowolnym momencie do końca jego trwania o którym mowa w II. ust 5 pkt a), poprzez usunięcie całości Zgłoszenia Konkursowego przez Uczestnika. W takim wypadku Uczestnik zostaje wykluczony z Konkursu, niezależnie od przyczyn takiego usunięcia i tożsamości podmiotu usuwającego.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany całości lub części Zadania Konkursowego w dowolnym momencie.
IV. PRZEBIEG KONKURSU
            1. Przesłanie Zgłoszenia Konkursowego jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
2. Zgłoszenia do Konkursu są dokonywane wyłącznie w formie określonej w III. ust. 2 powyżej.
3.Uczestnik może wysłać jedną liczbę Zgłoszeń Konkursowych.

V. PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH DO ZGŁOSZENIA KONKURSOWEGO

Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że:
Zamieszczone przez niego Zgłoszenie Konkursowe jest oryginalne, dotychczas niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach, a dalej jest wynikiem osobistej, samodzielnej twórczości Uczestnika;
przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Zgłoszenia Konkursowego w pełnym zakresie oraz prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenie Konkursowe nie narusza dóbr osobistych, praw autorskich oraz praw własności przemysłowej osób trzecich;
korzystanie ze Zgłoszenia Konkursowego w zakresie koniecznym dla realizacji Konkursu, jak również w zakresie określonym w Regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich.
2. W razie, gdy Zgłoszenie Konkursowe będzie stanowić utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego, z chwilą zamieszczenia Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, zbywalnej, nieograniczonej terytorialnie licencji do tak powstałego Utworu, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 i art. 79 Prawa Autorskiego, w tym:
w zakresie przekazywania utworu za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym poprzez Internet – w dowolnym standardzie, systemie i formacie (w tym w szczególności poprzez dowolne ich wykorzystywanie na portalach społecznościowych);
w zakresie utrwalania oraz zwielokrotniania utworu – utrwalanie, zwielokrotnianie i wytwarzanie każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i optycznego, techniką cyfrową, wykonywania odbitek itd., w tym w formie plastycznej, fotograficznej, poligraficznej, zapisu w pamięci komputera lub na nośnikach komputerowych (magnetycznych, optycznych), zapisu audiowizualnego – w dowolnym standardzie, systemie i formacie, w dowolnej liczbie egzemplarzy;
w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami – wprowadzanie do obrotu, w tym publiczne wystawianie i udostępnianie za pośrednictwem środków masowego przekazu, egzemplarzy utworu utrwalonego i zwielokrotnionego w sposób określony powyżej, jak również użyczenie lub najem i dzierżawa oryginału lub egzemplarzy;
w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne udostępnianie w szczególności na ogólnodostępnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach tradycyjnych i elektronicznych, utrwalanie na nośnikach elektronicznych, publikacja w takich formach wydawniczych jak książki, albumy, broszury, a także wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i remitowanie (w tym także w postaci makiet) oraz publiczne udostępnianie utworu w taki sposób aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, oraz wyświetlanie utworu utrwalonego w formie zapisu audiowizualnego;
w zakresie wykonywania wszelkich prac na podstawie utworu, w nieograniczonych ilościach wykorzystań i w dowolnych miejscach;
w zakresie rozporządzania i korzystania z utworów zależnych w stosunku do utworu, w szczególności z wszelkich ich opracowań, adaptacji lub przeróbek;
wykonywanie autorskich praw zależnych do utworu, w tym poprzez włączanie utworu do innych utworów (rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu) oraz na zezwalanie na korzystanie z opracowań Zgłoszenia Konkursowego i rozporządzanie tymi opracowaniami według uznania Organizatora;
3. Licencja, o której mowa w ust. 2, udzielana jest na okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy (licząc od dnia zamieszczenia Zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w Regulaminie) oraz obejmuje prawo do udzielania sublicencji w zakresie pól eksploatacji określonych powyżej.
4. Organizator zastrzega na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego (Dz.U.2018.1025 ze zm.), iż z chwilą przekazania Nagrody na warunkach wskazanych w VII ust. 5 - nabywa własność Zgłoszenia Konkursowego Laureata, a Laureat w zamian za przyznanie Nagrody przenosi nieodpłatnie na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do Zgłoszenia Konkursowego na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 powyżej. Laureat, przed otrzymaniem Nagrody, zobowiązany jest do zawarcia pisemnej umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych do Zgłoszenia Konkursowego na zasadach i warunkach wskazanych w zdaniu poprzedzającym, na każde wezwanie Organizatora niezależnie od jego formy i terminu.
5. Z tytułu oświadczeń złożonych w  ust. 1. Uczestnik ponosi przed Organizatorem odpowiedzialność gwarancyjną za to, że żadna osoba trzecia nie będzie podnosiła roszczeń wobec Organizatora. W szczególności w przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich Uczestnik, po zawiadomieniu przez Organizatora, zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a także wstąpić w miejsce Organizatora w każdym sporze sądowym lub w przypadku braku takiej możliwości - przystąpić po stronie Organizatora do każdego sporu sądowego, a w przypadku zasądzenia jakichkolwiek kwot od Organizatora, zobowiązują się zwrócić całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i koszty obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich.

VI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Laureatów konkursu wyłoni Jury. Organizator na Jury mianuje siebie oraz Sponsora.
Jury podda przesłane przez Uczestników Zgłoszenia Konkursowe ocenie pod kątem spełniania następujących kryteriów:
kreatywność;
oryginalność;
kreowanie pozytywnego wizerunku marki Sponsora;
pomysłowość.
3. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od organizowania Konkursu bez podania przyczyny oraz nierozstrzygnięcia Konkursu w razie nadesłania zbyt małej ilości prac. 
4. Decyzje Jury dotyczące wyłonienia Laureatów są ostateczne. Jury zastrzega sobie prawo do nie uzasadniania wyboru Laureatów.
5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora za pośrednictwem Fanpage Organizatora, na co Uczestnicy wyrażają zgodę.

VII. NAGRODY

Fundatorem Nagród w Konkursie jest Sponsor.
Nagrodami w Konkursie są:
Bilety na dowolny Festiwal Czekolady, organizowany przez Sponsora - nagrodzone zostaną 3 osoby, które otrzymają po dwa bilety.

3. Nagroda należna jest Uczestnikom, których Zgłoszenia Konkursowe zostaną wybrane przez Jury.
4. Laureat, niezależnie od publicznego ogłoszenia wyników Konkursu, zostanie powiadomiony o wygranej w terminie do 2 dni od ogłoszenia wyników, za pośrednictwem prywatnej wiadomości, w serwisie Facebook.
5. Laureaci w prywatnej wiadomości zostaną poproszeni przez Organizatora, o podanie swoich danych (imię, nazwisko, adres zamieszkania lub inny adres właściwy do doręczeń, adres poczty elektronicznej, numer telefonu) w celu umożliwienia przekazania Nagrody. Nagroda jest przekazywana przez Organizatora w terminie 7 dni od dnia przekazania przez Laureata wszystkich danych oraz podpisania umowy, zgodnie z treścią Regulaminu.
6. Nagroda nie podlega zamianie na jej równowartość pieniężną ani zamianie na jakikolwiek inne świadczenie. 
7. Jeśli Laureat nie przekaże danych, o których mowa w VII ust. 5 powyżej, w terminie 14 dni od dnia, w którym został o to poproszony przez Organizatora, nie podpisze umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu lub nie odbierze przekazanej Nagrody w terminie 14 dni od kiedy została mu udostępniona do odbioru, Laureat traci prawo do Nagrody, która następnie pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie Nagrody przez Laureata z jakiejkolwiek przyczyny. 

VIII. REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni składać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: izabela.augustyn@weform.com.pl  nie później niż w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników.
Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu Uczestnika, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
Reklamacje niezawierające danych, o których mowa  ust. 2 powyżej, skierowane w inny sposób bądź złożone po terminie określonym w ust. 1. powyżej, pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.
Reklamacja złożona w sposób prawidłowy, zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej złożenia, a stanowisko Organizatora przesłane zostanie na adres e-mail wskazany w treści reklamacji.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Organizator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Uczestników. Respektując przepisy prawa, a w szczególności RODO Organizator starannie dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych osobowych. W szczególności Organizator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Organizator sprawuje permanentną kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz limituje dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień na przetwarzanie tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, jak również akceptuje fakt, iż jego dane związane z kontem w portalu społecznościowym Facebook będą widoczne dla osób odwiedzających Fanpage Organizatora.
Zgodnie z art. 13 RODO Organizator informuje, że:
Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest blog atrakcyjne wakacje z dzieckiem
dane osobowe Uczestników przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO – w celu przeprowadzenia Konkursu, promowania działalności Organizatora, Sponsora, utrzymywania przez Organizatora kontaktu z Uczestnikiem;
dane osobowe Laureatów przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i c) RODO - w celu zawarcia umowy, przyznania, wydania i rozliczenia Nagród, przeprowadzenia Konkursu oraz w celu wykonania ciążących na Organizatorze obowiązków rachunkowo-księgowych;
odbiorcą danych osobowych Użytkowników mogą być współpracownicy Organizatora bądź Sponsora, podmiot zewnętrzny świadczący na rzecz Organizatora obsługę informatyczną (IT), firma spedycyjna (kurierska) oraz podmioty publiczne uprawnione do otrzymania danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, odbiorcy uprawnieni z mocy prawa do ich otrzymania.
Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani poddawane profilowaniu, jak też ani też nie będą wysyłane do krajów trzecich lub do organizacji międzynarodowych;
Dane Uczestników będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celu ich przetwarzania w postaci przeprowadzenia Konkursu oraz jego prawidłowego rozliczenia z punktu widzenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o rachunkowości, a następnie zostaną usunięte.
Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wykonanie prawa do cofnięcia zgody, przed rozstrzygnięciem Konkursu, jest równoznaczne z rezygnacją Uczestnika z udziału w Konkursie – w celu skorzystania z przysługujących uprawnień Uczestnik może kontaktować się z Administratorem:
           i. listownie – na adres: Wejherowo, ul. Necla 12/80
          ii. mailowo – na adres: atrakcyjnewakacjezdzieckiem@gmail.com
h) Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy prawa.
i) Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności, jednak podanie danych przez Uczestnika i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie. 
4. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że niepodanie danych osobowych (lub podanie fałszywych danych osobowych) może spowodować wykluczenie z Konkursu lub wstrzymanie wydania Nagrody, do czasu podania prawidłowych danych osobowych.
5. Organizator może podjąć środki prowadzące do weryfikacji podanych przez Uczestnika danych osobowych w przypadku powzięcia podejrzenia, że podane dane są nieprawdziwe lub powzięcia podejrzenia, iż Uczestnik podejmuje działania naruszające postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa.

X. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Ilekroć przeprowadzenie Konkursu stanowić będzie będzie świadczenie przez Organizatora usług drogą elektroniczną Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 ze zm) w zakresie tych usług.
Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator – Uczestnik musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:
urządzenie pozwalające przeglądanie witryn internetowych z dostępem do Internetu;
zaktualizowana przeglądarka internetowa w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez producenta;
włączona obsługa cookies, a także zainstalowane odpowiednie dodatki do przeglądarki pozwalające na obsługę Java, Javascript, Adobe Flash;
wyłączone oprogramowanie blokujące wykonywanie skryptów powyższych aplikacji;
aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
3.  Zakazane jest, w ramach Konkursu dostarczanie przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich lub naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, zasady współżycia społecznego w Internecie (netykieta). W szczególności zakazane jest:
propagowanie ustrojów totalitarnych, symboli z nimi związanych, nawoływanie do nienawiści lub popełnienia przestępstwa;
zamieszczanie treści wulgarnych, lub zawierających wulgaryzmy, lub treści powszechnie uznanych za obraźliwe;
atakowanie, zastraszanie i nękanie innych Uczestników;
zamieszczanie i posługiwanie się danymi osobowymi innych osób oraz ich wizerunkami bez stosownego upoważnienia;
dostarczanie szkodliwego oprogramowania;
zamieszczanie treści propagujących używanie narkotyków, lub substancji psychoaktywnych, nadużywanie alkoholu lub uprawianie hazardu, zawierających nagość lub pornografię oraz drastyczną i nieuzasadnioną przemoc, a także jakichkolwiek innych zachowań, których propagowanie jest zabronione;
działanie o charakterze spamerskim, a także mające znamiona czynu nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej.
zamieszczanie treści podważających dobre imię lub renomę Organizatora lub osób trzecich;
zamieszczanie odnośników do stron i plików zawierających ww. treści;
zamieszczanie odnośników do stron i plików zawierających treści wskazane w X ust. 3. pkt a-h.
4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za treści zamieszczane przez siebie na stronie Konkursu. W przypadku zamieszczenia przez Uczestnika treści zabronionych prawem lub Regulaminem, Organizator upoważniony jest do ich usunięcia, a także do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.
5. Celem uczynienia zadość wymogom ustawy, o której mowa w ust. 1 powyżej, Organizator informuje, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych zaleca się, by osoby korzystające z sieci Internet zainstalowały na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały.
6. W przypadku umieszczenia w Zadaniu Konkursowym lub na Fanpage’u Organizatora odnośników (linków) do innych stron internetowych, Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na tych stronach, a dalej, zastrzega swoje prawo do usunięcia tak zamieszczonych treści (komentarzy).
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności:
za treść Zgłoszeń Konkursowych zamieszczonych przez Uczestników;
za brak możliwości kontaktu z Uczestnikiem, z powodu podania przez niego nieprawdziwych lub błędnych danych albo ich nie podania;
za brak możliwości wydania Nagrody Laureatowi z powodu: błędnego podania przez niego danych adresowych bądź nieodebrania Nagrody pod wskazanym niego adresem, bez względów na przyczynę.

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów Regulaminu nie biorąc udziału w Konkursie. 
Praw oraz obowiązków związanych z uczestnictwem w Konkursie, a także prawa do żądania wydania Nagrody Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.
W sprawach nieuregulowanych treścią Regulaminu zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego. 
W przypadku, w którym Uczestnik nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu, o czym zamieści właściwe informacje na Fanpage’u Organizatora 

Regulamin wchodzi w życie w dniu 17.02.2020 roku

2 komentarze:

  1. Ciekawe wydarzenie, jest o co powalczyć w konkursie :)

    OdpowiedzUsuń
  2. festiwal czekolady niestety już się odbył w najbliższym dla mnie mieście, ale jak widziałam zdjęcia to żałowałam, ze mnie tam nie ma

    OdpowiedzUsuń

Etykiety

#zamkizdzieckiem AMEET Atrakcje województwa dolnośląskiego Atrakcje województwa pomorskiego Babaryba Beskidy Blue Ocean Certyfikat Miejsca Przyjaznego Dzieciom Cieszyn Darłowo Dolnośląskie Dolny Śląsk Doświadczenia Drogeria Olmed Dźwirzyno Educarium Egmont Elbląg Energylandia Gdańsk Góry Góry Stołowe Góry Świętokrzyskie Greg Gry planszowe i inne HarperKids Hortulus Hotel Hotel Senator Hotel Zamek Ryn Jelenia Góra Kabum Karkonoski Park Narodowy Karpacz Kawa Kącik Malucha Klocki Kolejkowo Kolejkowo i miasto z Piernika Kolejkowo Wrocław Kołobrzeg konkursy Książka Książki Lego Łazienki Królewskie Magiczna symetria - Educarium Małopolska Mazowieckie Mazury Miasto z piernika Kolejkowo Wrocław miasto z piernika we Wrocławiu morze Muzeum Muzuem nad Bałtykiem nad morzem Nasza Księgarnia Nauka Nauka przez zabawę noclegi Nowy Wiśnicz Olmed apteka Opolskie Parki rozrywki Piatnik pod ziemią podkarpackie Podlasie Podróże Pojazdy Hydrauliczne Artyk pojazdy hydrauliczne KupZabawke polecane Polecane noclegi Polferries POLIN Pomorskie prezenty Programowanie Rebel Skalne Miasto Soke Srebrna Góra Strefa Dziecka Strefa Mamy Strefa Taty Śląsk śląskie Testowanie Trasy podziemne Tuban Tubi Jelly Wakacje z książką Wałbrzych Warmia Warmia Zamek w Lidzbarku Warmińskim Warszawa Wieliczka Wielkanoc Wielkopolska Wroc Wrocław Wydawnictwo Znak Zabawki Zachodniopomorskie Zamek Zamek Chojnik Zamek Kliczków Zamek w Rynie Zamek Wiśnicz zamki z dzieckiem Zdrowie zegarki zwiedzanie